Journal: 한국소음진동공학회 춘계학술대회
Year: 2017
Author: 윤신, 임종혁, 심우정, 이동건, 정진태
Vol,No,pp: 349
라디에이터 쿨링팬의 진동전달력 저감을 위한 설계  

                    수정/삭제    창닫기