Journal: 한국소음진동공학회 춘계학술대회
Year: 2017
Author: 임종혁, 정진태
Vol,No,pp: 446
테더-그물 시스템의 우주잔여물 포집 및 자세안정성 확보를 위한 동역학 해석  

                    수정/삭제    창닫기